Stadgar - Svenska Oldsmobileklubben

Go to content

Main menu:

Klubbinfo

STADGAR FÖR SVENSKA OLDSMOBILEKLUBBEN

 

§ 1

Svenska Oldsmobileklubben

 

Klubbens namn är Svenska Oldsmobileklubben, förkortat S.O.M.K

 

§ 2

Klubbens natur och ändamål

 

S.O.M.K är en ideell förening, som utan ekonomiska intressen ska:

 
  • Främja intresset för Oldsmobile, av samtliga årsmodeller. Och användandet i framtiden.

 
  • Vara behjälplig med råd etc. vid renovering, anskaffning samt inköp av delar och liknande till Oldsmobiles.

 
  • Stimulera ägandet med bl a träffar, rabatter och klubbtidning.

 

§ 3

Medlemskap

 

A) Medlemskap kan vinnas efter skriftlig ansökan hos föreningens styrelse som har att besluta härom, eller genom inbetalning på postgirot.
Medlem äger rätt att närvara vid styrelsemöte, dock ej yttra sig, annat än under övriga frågor.
Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller förordningar eller som genom grov vårdslöshet skadat föreningens anseende, egendom eller disponerande lokaler kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.
Medlem äger rätt att närvara och föra sin talan. Medlem som utesluts äger ej rätt att få erlagd avgift eller del därav.

 

B) Stödmedlem kan bara den bli som har fordon av annat märke eller inget fordon har. För detta betalar man en mindre summa än enskild ordinarie medlem. Man får endast tillgång till klubbens försäkring (under förutsättning att fordonet uppfyller kraven för försäkringen.)
Man erhåller 1 st medlemskort. Man får ingen rösträtt på årsmöte samt ingen klubbtidning.
Observera att detta är ett begränsat medlemskap.

 

§ 4

Beslutande och verkställande organ

 

Högsta beslutande organ är årsmöte eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte. Detta berör också nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under året.

 

§ 5

Styrelsen

 

A) Klubbens styrelse ska bestå av 5 medlemmar som ordinarie ledamöter, samt 2 medlemmar som suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av dessa ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 2 år, suppleant väljs på 1 år. Föreslagen styrelsemedlem ska vara personligen närvarande vid valet.
Ordförande väljs jämna år, vice ordförande väljs ojämna år, sekreterare väljs jämna år, kassör väljs ojämna år, styrelseledamot väljs ojämna år.

 

B) Klubbens firma tecknas av ordförande i förening med vice ordförande. Kassören och ordförande tecknar var för sig postgirokontot, men endast kassören handhar postgirokontot och klubbens ekonomiska medel. Styrelsens ledamöter ansvarar gemensamt för föreningens förvaltning, inför årsmötet. Därför ska kassören vid varje styrelsemöte redovisa klubbens ekonomi.

 

C) Svenska Oldsmobileklubben ska ha en valberedning bestående av 3 st klubbmedlemmar. Var av en ska vara sammankallade.
Valberedningens arbete är att få fram ett så kompetent förslag till styrelse som möjligt. Valberedningen ska ges samma möjlighet som styrelseledamot att delta i 3 styrelsemöten per år, med en valberedare om så önskas. Dock inte samma person på alla möten. Detta för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om hur styrelsen fungerar.
Valberedaren får inte delta i mötet, endast observera, han får yttra sig på övriga frågor.
Kallelse till styrelsemöte ska utgå till valberedningen. Valberedningens förslag till styrelse ska finnas med i kallelsen till årsmötet. Så även andra förslag från medlemmar. Det är möjligt att komma med förslag på årsmötet. Valberedare väljs på 1 år åt gången på årsmöte.

 

§ 6

Årsmöte

 

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen, senast under andra kvartalet, på av styrelsen utsedd plats och tid. Kallelse samt förslag till dagordning skall utsändas till av medlemmen angiven adress senast en månad före årsmötet. Årsmötet är beslutsmässigt om minst 4 % av totala antalet medlemmar är närvarande. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Vid personval sluten om så begärs. Vid votering bestäms utgången utom i frågor enligt § 11 och § 12 genom enkel majoritet. Om vid öppen votering som inte avser val uppstår lika röstetal skall det förslag som biträdes av ordförande gälla. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut skall bekräftas med klubbslag och protokollföras.
Alla medlemmar som erlagt medlemsavgift för innevarande år äger en rösträtt. Detta skall tolkas så att den som har erlagt den lägre familjeavgift har en röst, och den medlem som erlagt den högre familjeavgiften och fått två medlemskort äger två röster.
Förklaring: Den högre familjeavgiften betalas endast av familjer som består av två vuxna som lever under äktenskapsliknande former. Dessa får då ett var sitt medlemskort, Och därmed varsin rösträtt. Detta betyder att en person kan bara ha en rösträtt.

Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. Ordföranden har utslagsröst.

Årsmöte får ej vara webbmöte.

På årsmötet ska följande ärende förekomma:

1. Justering av röstlängd/närvarolista av medlemmar vid behov.
2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två justeringsmän.
5. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll (vid förfrågan).
6. Genomgång och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Genomgång av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet av styrelsens medlemmar. I denna fråga äger inte styrelsens ledamöter rösträtt.
10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer.
14. Val av ledamöter i valberedning.
15. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
16. Utdelning av miljöstipendium.
17. Avtackning av avgående aktiva.
18. Övriga frågor.
19. Mötets avslutande.

 

§ 7

Revision

 

Revisorerna ska vara två ordinarie och en suppleant. De ska väljas för ett år i taget. Revisorerna ska senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla kassörens räkenskapshandlingar för granskning. Revisorerna ska när som helst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskaps material och kassa för erforderliga kontroller. Alternativ till detta är att revisionen görs av en utomstående revisor som godkänns av årsmötet.

 

§ 8

Verksamhetsår

 

Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

 

§ 9

Allmänt möte

 

Extra ordinare allmänt medlemsmöte ska hållas när styrelsen anser det nödvändigt eller när minst fem av klubbens medlemmar påkallar det, eller då ett årsmöte inte är beslutsmässigt. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordning, gäller i tillämpliga punkter vad om årsmötet är stadgat. Kallelsen till allmänt möte skall även ha en bifogad dagordning och eventuella skriftliga motioner.

 

§ 10

Avgift

 

Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet.

 

§ 11

Stadgeändringar

 

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet eller allmänt möte. Vid förslag till stadgeändring skall även kallelse bifogas till årsmötet eller allmänt möte. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget. För att stadgeändring skall kunna ske, krävs 2/3 majoritets beslut på två efter varandra följande årsmöten.

 

§ 12

Upplösning av klubben

 

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid tre på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med mins ¾ av de närvarandes röster.
Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla Barncancerfonden.

 

Svenska Oldsmobileklubben 2012

 
 
Back to content | Back to main menu